โรงเรียนบ้านกันละ

นายพิทักษ์ คงศักดิ์
ผู้อำนวยการ

โรงเรียนบ้านกันละ

ประวัติ โรงเรียนบ้านกันละ

โรงเรียนบ้านกันละ  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๓๑ ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ ๑๕  สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช  เขต ๒   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ รหัสไปรษณีย์  ๘๐๑๕๐ โทรศัพท์ติดต่อ  ๐-๗๖๕๖-๔๕๕๗  การเริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๘๒ โดยประชาชนได้ช่วยกันสร้างอาคารชั่วคราวบนที่ดินของ นายนุ่น  ไม้เรียง  ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ   ๔  ไร่เศษ

ต่อมาใน ปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านกันละชั่วคราวเพิ่มขึ้นอีก   ๑  หลัง เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจึงจำเป็นต้องสร้างเพื่อการเรียนของเด็กนักเรียน

พ.ศ. ๒๔๙๖ ท่านเจ้าคุณเขมาภิมุขธรรม  ( เกตุ  เกสโร )  อดีตเจ้าอาวาส วัดเขมาภิรตาราม  จังหวัดนนทบุรี  ได้ชักชวนและเชิญชวญให้ทางญาติโยมในหมู่บ้านละแวกบ้านกันละช่วยเหลือกันเพื่อสร้างอาคารเรียน  พร้อมด้วย ศิษย์ยานุศิษย์ของท่านร่วมกันสร้างอาคารเรียนถาวรตาม  แบบ ป.๑ ข.  ขนาดกว้าง ๑๐ ยาว ๓๐ เมตร ยกพื้นสูง  ๑.๘๐ เมตร  มีจำนวน  ๓  ห้องเรียน โดยใช้ไม้เนื้อแข็งในการสร้างเป็นเครื่องประกอบทั้งหลัง โดยได้รับการบริจาคทั้งเงิน วัสดุการสร้างต่างๆ และแรงงาน มีราคาโดยทั้งสิ้นประมาณ ๓๙๐,๐๐๐ บาท ซึ่งยังคงใช้สอยอยู่จนถึงปัจจุบัน

พ.ศ. ๒๕๒๕  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน ป.๑ จำนวน ๑ หลัง ๔ ห้องเรียน

พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้รับงบประมาณจากทางราชการให้สร้างส้วม  แบบ สปช. ๖๐๑/๒๕๒๖  จำนวน   ๑ หลัง  ๓  ที่นั่ง พร้อมที่ปัสสาวะ ๑ ที่

พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ  ฝ.๓๐ พิเศษ ๔ ที่ จำนวน ๑ ชุด

พ.ศ. ๒๕๓๘  ได้รับงบประมาณจากการบริจาคของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และผู้อุปการคุณต่อโรงเรียนบ้านกันละในการสร้างรั้วคอนกรีตทางทิศใต้ของทางโรงเรียน ได้งบประมาณมา ๕๐,๐๐๐ บาท  และได้รับงบประมาณจากการจัดสรรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ในการปรับปรุงพื้นที่หน้าเสาธง   ประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

พ.ศ.  ๒๕๓๙  ได้รับการบริจาคเงินสร้างรั้วคอนกรีตทางด้านทิศตะวันออกของโรงเรียนจากการจากการทอดผ้าป่า โดยมีนายนิยม  เนาวกูล  เป็นเจ้าภาพในการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนั้น เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท รวมกับเงินที่ได้จากการบริจาคของชาวกันละและผู้อุปการคุณจากที่ต่าง ๆ ทั้งสิ้นเป็นเงิน  ๗๐,๐๐๐  บาทเศษ

พ.ศ. ๒๕๔๐   ได้รับงบประมาณจากการจัดสรรของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์  เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม สร้างรั้วลวดหนามคอนกรีต ทางด้านทิศเหนือ และทิศตะวันตก เป็นเงินทั้งสิ้น   ๕๐,๐๐๐  บาท  และในปีนี้ ทางโรงเรียนบ้านกันละได้รับงบประมาณ จากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในการทำโรงเรียนบ้านกันละให้เป็นปัจจุบันตามแนวปฏิรูปการศึกษา ให้โรงเรียนบ้านกันละปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน งบประมาณทั้งสิ้น ๙๖,๑๒๓  บาท

พ.ศ. ๒๕๔๑  ได้รับงบประมาณจาก อบต. ไม้เรียง ก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอล  ขนาด ๑๖ x ๒๘  เมตร  งบประมาณ ๑๓๗,๘๐๐  บาท

พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้จัดงานครบรอบ  ๖๐  ปี ของโรงเรียนบ้านกันละ เพื่อรำลึกถึงผู้ที่ให้การสนับสนุนก่อตั้งโรงเรียน และผู้อุปการคุณของโรงเรียนบ้านกันละที่ผ่านมา ซึ่งรายได้จากการจัดงานนำมาสร้างศาลา  ซึ่งปัจจุบัน คือศาลาที่ประดิษฐานรูปเหมือนของท่านเจ้าคุณเขมาภิมุขธรรม  ซึ่งดำเนินการสร้างเสร็จ เมื่อ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๓  ( สำหรับรูปหล่อทองเหลืองท่านเจ้าคุณเขมาภิมุขธรรม ร.อ.สุทธิกร ไม้เรียง  เป็นผู้บริจาค คิดเป็นเงินประมาณ  ๘๐,๐๐๐  บาท )  และในปีเดียวกันนี้ทางกรมทรัพยากรธรณี ได้อนุมัติงบประมาณสร้างประปาในโรงเรียนบ้านกันละ และชุมชนโดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียงจะเป็นหน่วยงานดำเนินการควบคุมดูแลการก่อสร้างในครั้งนี้

พ.ศ. ๒๕๔๔  ร.อ.สุทธิกร  ไม้เรียง  ได้เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี  เพื่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ได้งบประมาณทั้งสิ้น ๒๕๘,๕๐๐ บาท และในปีเดียวกันนี้ ทางศูนย์พลศึกษานครศรีธรรมราช ได้จัดสรรงบประมาณสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน ๑ ที่

พ.ศ. ๒๕๔๖  โรงเรียนบ้านกันละ ได้เปลี่ยนมาอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๒  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปลี่ยนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และกฎกระทรวงการแบ่งราชการและกระทรวงศึกษาธิการ

วิสัยทัศน์(Vision)

โรงเรียนบ้านกันละเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา นำพาเศรษฐกิจพอเพียง มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียน ดำรงอยู่แบบวิถีไทย ภูมิใจในท้องถิ่น

พันธกิจ

1) จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ตามมาตรฐานการศึกษา
2) ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
3) พัฒนาการบริหารจัดการ ยึดหลักธรรมาภิบาล  และการบริหารแบบมีส่วนร่วม
4) ส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา – นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต

จุดประสงค์ของโรงเรียน

1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
2) บุคลากรมีศักยภาพ  มีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษาตามแนวทางปฏิรูป
3) สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
4) ชุมชนมีความพึงพอใจและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

กิจกรรมโรงเรียน
นานาสาระ

สูตรลดน้ำหนักด้วยการทานแก้วมังกร วิธีการทำและสรรพคุณ

สูตรลดน้ำหนักด้วยการทานแก้วมังกร อย่างที่เราทราบกันดีว่า ผลไม้ มีผลในการลดน้ำหนักเช่น แก้วมังกร ไม่เพียงแต่อุดมไปด้วยสารอาหาร และตอบสนองความอยากอาหารของผู้คนเท่านั้น แต่ยังทำให้ไขมันในร่างกาย ไม่มีที่ให้หลบซ่อนอีกด้วย บรรลุเป้าหมายในการลดไขมัน และลดความอ้วน อย่างไรก็ตาม วิธีลดน้ำหนักของแก้วมังกร ไม่ใช่แค่การกินแก้วมังกรอย่างที่ใครๆ ก็รู้ แต่ต้องจับคู่กับอาหารอื่นๆ ด้วย เพื่อให้วิธีลดน้ำหนัก แก้วมังกรได้ผลในการลดน้ำหนักสูงสุด

แก้วมังกร เป็นผลไม้อายุยืน อุดมไปด้วยวิตามิน แอนโธไซยานิน ใยอาหาร และโปรตีนจากพืช แอนโธไซยานินเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถมีส่วนช่วยในการต่อต้านริ้วรอย นอกจากนี้ เนื่องจากแก้วมังกรยังมีฤทธิ์ในการล้างพิษ จึงได้รับวิธีการลดน้ำหนักของแก้วมังกร ซึ่งเป็นวิธีการลดน้ำหนัก ที่ทำให้น้ำหนักลดลง ด้วยวิธีการบริโภคแก้วมังกรที่แตกต่างกัน

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าวิธีการลดน้ำหนักของแก้วมังกรจะดี แต่ก็ไม่เหมาะกับการรับประทานมากนัก เนื่องจากแก้วมังกรไม่มีน้ำตาลซูโครส และฟรุคโตส แต่ปริมาณน้ำตาลก็ยังไม่ต่ำ แม้จะสูงกว่าที่ทุกคนรู้ ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ทุกคนบริโภคแก้วมังกร หลังออกกำลังกาย เพื่อการลดน้ำหนักที่ดีที่สุด และใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์เสริมความผอมในเวลาเดียวกัน เพื่อให้ได้ผลในการลดไขมันสูงสุด

สูตรแก้วมังกรสำหรับการลดน้ำหนัก บีบแก้วมังกรลงในน้ำ ส่วนประกอบ แก้วมังกรขนาดใดก็ได้ 1ลูก น้ำดื่มปานกลาง วิธีการ ปอกแก้วมังกร แล้วใส่ลงในเครื่องคั้นน้ำผลไม้ หลังจากเติมน้ำในปริมาณที่เหมาะสม แล้วให้เริ่มคั้นน้ำผลไม้ สรรพคุณ สามารถใช้เป็นอาหารเช้า หรือเมื่อคุณหิว สูตรนี้ ไม่เพียงแต่มีแคลอรีต่ำเท่านั้น แต่ยังสามารถให้สารอาหารแก่ร่างกายได้อีกด้วย และที่สำคัญที่สุดคือ มีผลในการลดน้ำหนัก และช่วยลดความอยากอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แก้วมังกรกับกุ้ง ส่วนผสม แก้วมังกรขนาดใดก็ได้ 1ชิ้น กุ้ง 10ตัว น้ำมันมะกอก ไข่ขาว แป้งมัน ขึ้นฉ่าย หอมแดง ผงชูรสและเกลือเล็กน้อย วิธีทำ ใส่กุ้งลงในชาม แล้วเทเกลือลงไป หมักสักพักเตรียมไข่ขาว ใส่กุ้งที่หมักไว้ลงในไข่ขาว แล้วเทแป้งมันเล็กน้อย กวนตามเข็มนาฬิกาสักพัก เทน้ำมันมะกอกเล็กน้อยแล้วผสมส่วนผสม เทน้ำมันมะกอกลงในกระทะร้อน แล้วรีบเทส่วนผสมที่เตรียมไว้ลงในกระทะ แล้วผัดสักสองสามครั้ง จากนั้นเทส่วนขึ้นฉ่าย และแก้วมังกรลงไป ผัดให้หอมโรยต้นหอมสับเล็กน้อย ผัดให้เข้ากัน สุดท้ายเทกุ้งลงไปผัด

แก้วมังกรกับเค้กข้าวเหนียว ส่วนผสม แก้วมังกร 1ลูก แตงกวา น้ำผึ้งปริมาณพอเหมาะ เค้กข้าวเหนียว วิธีทำ หั่นแก้วมังกรเป็นชิ้นๆ เอาหลุมออกจากลูกบ๊วย แล้วหั่นแตงกวาเป็นชิ้นๆ จากนั้นใส่ส่วนผสมที่หั่นไว้ และเค้กข้าวเหนียวลงไปในเปลือกแก้วมังกร แล้วโรยน้ำผึ้งในปริมาณที่เหมาะสม

แก้วมังกรกับสาคู ส่วนผสม แก้วมังกร 1ลูก สาคู 1กำมือ วิธีทำ ต้มสาคูจนมีจุดสีขาวตรงกลาง และโปร่งแสง หยิบขึ้นมาครั้งหนึ่งในน้ำเย็น แล้วต้มในน้ำเดือดจนใส แล้วจึงหยิบขึ้นมา หลังจากนั้นน้ำเย็นที่สอง สาคูใสได้ไหม สาคูใสรสชาติเนียนนุ่ม ผ่าครึ่งแก้วมังกรใช้ที่ตักคว้านเนื้อออก จากนั้นใส่ชิ้นเนื้อที่ขุดแล้วใส่ลงในสาคูที่ต้ม แล้วใส่น้ำตาลกรวดเล็กน้อย สรรพคุณ แก้วมังกร 100กรัมแต่ละลูก มีโพแทสเซียม 350มก. โพแทสเซียม สามารถกำจัดโซเดียม และน้ำส่วนเกินในร่างกาย หลีกเลี่ยงโรคอ้วน เนื่องจากน้ำและเกลือในร่างกายมากเกินไป

แก้วมังกรกับแกงจืด ส่วนผสม แก้วมังกร 1ลูก ลูกแพร์ซิดนีย์ 1ลูก เห็ดหูหนูขาว 3ก้อน และน้ำตาลกรวดในปริมาณที่เหมาะสม วิธีการ แช่เห็ดด้วยน้ำสะอาดแล้วล้างออก นำแก้วมังกรมาหั่นเป็นชิ้นเก็บเปลือกไว้ใช้ในภายหลัง ปอกเปลือกและใส่ลูกแพร์ซิดนีย์แล้วหั่นเป็นชิ้นๆ ใส่ส่วนผสมทั้งหมด และน้ำตาลกรวดลงในหม้อตุ๋นเคี่ยวด้วยไฟ 1ชั่วโมง ใส่ขนมที่ตุ๋นไว้ในเปลือกแก้วมังกร สรรพคุณ แก้วมังกรเป็นตัวเลือกแรก สำหรับการลดน้ำหนักในฤดูร้อน

ไม่เพียงแต่ช่วยขจัดความร้อนเท่านั้น แต่ยังมีประสิทธิภาพ ในการป้องกันอาการท้องผูกอีกด้วย กินแก้วมังกรเพื่อลดน้ำหนัก ไม่ใช่แค่ลดน้ำหนัก แต่ยังทำให้หน้าสวยอีกด้วย

สลัดแก้วมังกร ส่วนประกอบ แก้วมังกร 180กรัม น้ำสลัดมะนาว 25กรัมน้ำส้ม 50กรัม วิธีทำ ปอกแก้วมังกรหั่นเป็นก้อน แล้วใส่ในภาชนะ เพื่อใช้ในภายหลัง เทน้ำส้มรอบๆ แก้วมังกร สุดท้ายราดด้วยน้ำสลัดเลมอนพร้อมเสิร์ฟ สรรพคุณ แก้วมังกร อุดมไปด้วยเส้นใยอาหาร ซึ่งสามารถส่งเสริมการเผาผลาญกินไขมันในร่างกาย และค่อยๆ บรรลุเป้าหมายในการลดไขมัน และกระชับสัดส่ว

ข่าวประชาสัมพันธ์