โรงเรียนบ้านกันละ

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านกันละ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

กันละสาร ฉบับ1

กันละสาร ฉบับ1 วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 โรงเรียนบ้านกันละนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยคณะกรรมการติดตามฯ และศึกษานิเทศก์ชำนาญพิเศษ

กันละสาร