โรงเรียนบ้านกันละ

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านกันละ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกันละ

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 4 2 6 1
อนุบาล 2 1 1 2 1
อนุบาล 3 5 3 8 1
รวมชั้นอนุบาล 10 6 16 3
ป.1 6 2 8 1
ป.2 3 2 5 1
ป.3 4 1 5 1
ป.4 3 3 6 1
ป.5 3 1 4 1
ป.6 2 0 2 1
รวมชั้นประถมศึกษา 21 9 30 6
รวมทั้งหมด 31 15 46 9