โรงเรียนบ้านกันละ

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านกันละ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

ศีลธรรม บรรทัดฐานและกฎของศีลธรรมสามารถเกิดขึ้นได้อย่างไร อธิบายได้ ดังนี้

ศีลธรรม บ่อยแค่ไหนที่ต้องรับมือกับสถานการณ์ที่บางสิ่งไม่ได้ห้ามแต่ไม่ทำจะดีกว่า เมื่อไม่มีข้อห้ามทางกฎหมาย มีเพียงสองข้อจำกัด กฎแห่งฟิสิกส์ และบรรทัดฐานของศีลธรรม การหารือเกี่ยวกับกฎ และบรรทัดฐานของศีลธรรมสาธารณะ เราจะค้นหาว่ามันคืออะไร และทำไมสังคมถึงต้องการมัน โปรแกรมของเรา วิทยาศาสตร์ความรู้ความเข้าใจ และความรู้ด้วยตนเอง จะช่วยคุณซึ่งจะสอนให้คุณคิด และดำเนินการในลักษณะ ที่จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ศีลธรรม

โดยไม่ละเมิดกฎของศีลธรรมและหลักนิติธรรม บรรทัดฐานทางศีลธรรมคืออะไร อธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้ เป็นกฎเกณฑ์ความประพฤติของคนในสังคม เกิดขึ้นจากศีลธรรมที่ยอมรับในสังคมในช่วงเวลาหนึ่ง ในทางกลับกัน ศีลธรรมเป็นแนวคิดที่แพร่หลายในสังคม เกี่ยวกับความดีและความชั่ว

นอกจากนี้ ยังพบคำจำกัดความว่าศีลธรรม คือหลักการ บรรทัดฐาน และกฎเกณฑ์ของพฤติกรรม ที่เกิดขึ้นจากแนวคิดเรื่องความดี และความชั่วที่เป็นที่ยอมรับในสังคม ในแง่นี้ บางครั้งเครื่องหมายที่เท่าเทียมกัน จะถูกใส่ระหว่างแนวคิดของ ศีลธรรม และบรรทัดฐานทางศีลธรรม องค์ประกอบของข้อมูลประจำตัวถูกฝังอยู่ในข้อกำหนด ซึ่งแปลว่า พฤติกรรม ดังนั้น ในสมัยก่อนจึงรับรู้ถึงศีลธรรม และบรรทัดฐานของพฤติกรรมว่า เป็นการแสดงออกที่สัมพันธ์กัน

โดยทั่วไปแล้ว สิ่งนี้ไม่ได้ห่างไกลจากความจริง เพราะบรรทัดฐาน และกฎของพฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรมมโนธรรม มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด บรรทัดฐานทางศีลธรรมกำหนดกฎเกณฑ์ของพฤติกรรม และการปฏิบัติตามบรรทัดฐานเหล่านี้ เป็นหน้าที่ทางศีลธรรมของทุกคน นี่คือความแตกต่างพื้นฐานระหว่างกฎศีลธรรม และหลักนิติธรรม หากบุคคลทำผิดกฎหมาย การลงโทษจะตามมาทันที สิ่งสำคัญที่สุดคือลิงก์

การลงโทษทางอาญานั้น สะกดออกตามกฎหมาย หากบุคคลใดละเมิดมาตรฐานทางศีลธรรม จะไม่มีใครปรับหรือจับเขาเข้าคุก ในขั้นต้นผู้ฝ่าฝืนบรรทัดฐานทางศีลธรรมถูกคุกคาม ด้วยความไม่สะดวกของแผนทางจิตวิทยา โดยเฉพาะในรูปแบบของการประณามสาธารณะ และไม่เต็มใจที่จะมีความสัมพันธ์ร่วมกับเขา หากบุคคลดังกล่าว ไม่ดำเนินไปตามวิถีแห่งการแก้ไข

เมื่อเวลาผ่านไป การเพิกเฉยต่อศีลธรรม อันเป็นระบบของบรรทัดฐาน และกฎเกณฑ์ที่ควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ย่อมละเลยความต้องการของบุคคลนั้นไปในที่สุด และด้วยเหตุนี้ ข้อจำกัดที่แท้จริง เกี่ยวกับเสรีภาพในการดำเนินการในการดำเนินการตามแผน และภารกิจส่วนบุคคล ดังนั้น บรรทัดฐานของศีลธรรม จึงเป็นกฎเกณฑ์ของพฤติกรรมของคนในสังคม ไม่ได้กำหนดไว้โดยกฎหมาย

แต่เป็นที่พึงปรารถนาในการนำไปปฏิบัติ เพราะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทั้งสังคม และปัจเจกบุคคล ในเรื่องนี้คำถามเกิดขึ้น หากบรรทัดฐานไม่ได้รับการแก้ไขตามกฎหมาย และไม่ได้ถูกสร้างขึ้น โดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต แต่ในขณะเดียวกัน ก็ต้องปฏิบัติตามแล้วใครและรูปแบบเหล่านี้อย่างไร นี่เป็นหัวข้อสำหรับการสนทนา ที่แยกจากกันอยู่แล้ว และอาจถึงขั้นอภิปรายด้วยซ้ำ

เป็นที่เชื่อกันว่า บรรทัดฐานถูกกำหนดโดยสังคม และสะท้อนถึงสมมุติฐาน และค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับสังคมในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม สังคมไม่ใช่สิ่งที่เป็นนามธรรม สังคมคือผู้คนที่อาศัยอยู่ในนั้น และเป็นเช่นนี้เสมอมา ไม่ว่าจะเป็นสังคมดั้งเดิมหรือสังคมสมัยใหม่ ในศตวรรษที่ 17 หรือศตวรรษที่ 21 ในยุโรปหรือเอเชีย

การเปลี่ยนแปลงของระบบค่านิยม และบรรทัดฐานทางศีลธรรม สามารถติดตามได้ โดยการอ่านตำราประวัติศาสตร์ และใส่ใจในรายละเอียด ครั้งหนึ่งสำหรับแนวคิดที่ว่าโลกกลม พวกมันสามารถถูกเผาบนเสา และเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในสังคม จำเป็นต้องยึดมั่นในความคิดเห็นต่อสาธารณชนว่า โลกแบนราบ ทุกวันนี้ข้อเท็จจริงที่ว่าโลกกลมนั้น ไม่ต้องสงสัยเลย แต่ผู้ที่ถือว่าโลกแบนจะไม่ถูกเผาบนเสา จริงอยู่พวกเขาจะไม่ได้รับการยอมรับในคณะธรณีวิทยา และภูมิศาสตร์เช่นกัน

ดังนั้น บรรทัดฐานทางศีลธรรม จึงค่อยๆเปลี่ยนเมื่อสังคมได้รับความรู้ใหม่ เมื่อความรู้นี้พร้อมใช้งาน และมีความชัดเจนในตัวเอง เมื่อความจำเป็นในการต่อสู้เพื่ออาหาร และการอยู่รอดในความหมายที่แท้จริงของคำหายไป แนวคิดของค่อยเป็นค่อยไป 300,000 ปีแรก ตั้งแต่ช่วงยุคกลางและตอนปลาย มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในคนดึกดำบรรพ์ บรรทัดฐานของพฤติกรรมส่วนใหญ่ ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าโดยความจำเป็น ในการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอด

อย่างไรก็ตาม สัญญาณของความอยากในสิ่งที่มีลำดับที่สูงกว่า สามารถสังเกตได้แม้ในขณะนั้น ข้อเท็จจริงของการค้นพบ โดยนักโบราณคดีของวัตถุ ที่สามารถนำมาประกอบกับอนุสรณ์สถานทางศิลปะ เป็นพยานว่าคนโบราณไม่ได้คิดต่างจากความคิดของแผนการ ที่เป็นนามธรรม มากกว่าความพึงพอใจของความต้องการขั้นพื้นฐาน

 

บทความอื่นที่น่าสนใจ:  การกระจาย และวิธีสร้างรายได้ของช่อง YouTube ที่หลากหลาย มีดังนี้