สภาพแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์อย่างไร

สภาพแวดล้อม

สภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมเป็นพื้นที่สำหรับการดำรงอยู่ของมนุษย์ และปัจจัยทางธรรมชาติต่างๆ ที่สามารถส่งผลโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อชีวิต และการพัฒนาของมนุษย์เรียกว่า สิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมทั้งหมดที่มีผลต่อจิตวิทยาของผู้คน เรียกอีกอย่างว่า สิ่งแวดล้อม

ความหมายของสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตของผู้คน รวมถึงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติหรือสภาพแวดล้อมทางสังคม ซึ่งรวมถึงผู้คนในอดีตปัจจุบันและอนาคต เหตุการณ์สิ่งของและการดำรงอยู่ทางสังคม มีผลกระทบต่อผู้คน ในหมู่พวกเขาประเพณีทางประวัติศาสตร์ ประเพณีทางวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ทางสังคม แต่ผู้คนไม่สามารถสะท้อนทุกสิ่งในสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยได้

อันที่จริงสภาพแวดล้อมทางจิตใจที่มีผลต่อผู้คน เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยทั้งหมด ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน แต่ผลกระทบของทุกคนไม่เหมือนกัน ขอบเขตสภาพแวดล้อม สามารถกลายเป็นสภาพแวดล้อมทางจิตใจของบุคคลนั้น ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของปัจจัย

ได้แก่กระทำต่อบุคคล และปัจจัยทางจิตวิทยาส่วนตัวของบุคคล นั่นคือแนวโน้มบุคลิกภาพของบุคคล ความสนใจ ความต้องการ ค่านิยมและการรับรู้ เมื่อปัจจัยแวดล้อมที่เป็นเป้าหมาย มีผลกระทบต่อกิจกรรมของมนุษย์ มีความสำคัญเชิงอัตวิสัยและเป็นสภาพแวดล้อมทางจิตวิทยาของมนุษย์ สภาพแวดล้อมทางจิตใจของคนชรามีขนาดเล็กกว่า ดังนั้นผู้คนที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน อาจมีภาพสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน

คุณลักษณะของสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติหมายถึง สภาพแวดล้อมที่มีอยู่ตามธรรมชาติ โดยไม่มีการแปรรูปและการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ ซึ่งเป็นผลรวมของปัจจัยทางธรรมชาติที่มีอยู่อย่างเป็นกลาง

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ สามารถแบ่งออกเป็นสภาพแวดล้อมบรรยากาศ สภาพแวดล้อมน้ำ สภาพแวดล้อมดิน สภาพแวดล้อมทางธรณีวิทยา และสภาพแวดล้อมทางชีวภาพ ตามองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่วนใหญ่หมายถึง โลก บรรยากาศ ดิน เปลือกโลกและชีวมณฑล สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม

สภาพแวดล้อมของมนุษย์คือ ผลรวมของความสำเร็จทางวัตถุ และที่ไม่ใช่วัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้น ความสำเร็จด้านวัตถุหมายถึง วัตถุโบราณทางวัฒนธรรม ป่าไม้ สวน หมู่บ้าน สถาปัตยกรรมเครื่องใช้ และสิ่งอำนวยความสะดวก

ความสำเร็จที่ไม่ใช่วัตถุหมายถึง ขนบธรรมเนียมทางสังคม ภาษา วัฒนธรรมและศิลปะ การศึกษาและกฎหมาย ความสำเร็จเหล่านี้เป็นการสร้างสรรค์ของมนุษย์ โดยมีความคิดทางวัฒนธรรมแทรกซึมอยู่ในจิตวิญญาณของมนุษย์ สภาพแวดล้อมแบบเห็นอกเห็นใจ สะท้อนให้เห็นถึงการสะสมทางประวัติศาสตร์ของชาติ ตลอดจนวัฒนธรรมของสังคม มีบทบาทในการดูบำรุงรักษา เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คน

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของมนุษย์ เป็นแหล่งกำเนิดของการอยู่รอด การพัฒนาตามข้อกำหนดวิทยาศาสตร์การปกป้องและปรับปรุง การสร้างสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นความต้องการของมนุษย์ ในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อความอยู่รอด

สภาพแวดล้อมทางจิตวิทยา “สภาพแวดล้อม”ที่อยู่อาศัยมีอิทธิพลต่อมนุษย์ คือผลรวมของเงื่อนไขภายนอกทั้งหมด มีสภาพแวดล้อมทางจิตใจทั้งภายในและภายนอก การศึกษาในโรงเรียนเป็นตัวหลัก สภาพแวดล้อมภายในทางจิตวิทยาส่วนใหญ่หมายถึง ผลรวมของเงื่อนไขทั้งหมดที่มีอยู่ในโรงเรียนเช่น ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมชั้น ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษา ระดับครูเป็นต้น

สภาพแวดล้อมภายนอกทางจิตใจหมายถึง สภาพแวดล้อมทางสังคมและครอบครัว สภาพแวดล้อมภายในทางจิตใจมีความสำคัญต่อนักเรียนมาก โรงเรียนเป็นปัจจัยที่มั่นคง บรรยากาศทางจิตวิทยาโดยรวม และบรรทัดฐานของโรงเรียน การแสดงออกโดยรวม ความคิดเห็นสาธารณะ จำเป็นต้องพึ่งพาคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกคนในการเป็นผู้นำ โดยเป็นตัวอย่างสอนอบรมบ่มนิสัย เพื่อให้เติบโตเป็นคนที่มีประสิทธิภาพ

บรรลุการยอมรับ สภาพแวดล้อมทางจิตใจทั้งภายในและภายนอก มีอิทธิพลมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง พัฒนาการทางจิตใจของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

สภาพแวดล้อมทางจิตวิทยา ความสัมพันธ์เป็นส่วนเสริม ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ การเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง จะเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เป็นเป้าหมายรอบตัวบุคคล ในแง่หนึ่งคนเราต้องปรับความคิดและพฤติกรรมของตน ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมโดยรอบ ผ่านการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม ในทางกลับกัน ผู้คนต้องปรับความคิด และพฤติกรรมของตนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมโดยรอบด้วยความพยายามส่วนตัว

เราจะเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเก่า และสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ที่เหมาะสมกับชีวิตร่วมสมัยของผู้คน เป้าหมายสูงสุดคือ การบรรลุ การปรับตัวร่วมกัน ความสมดุลระหว่างผู้คนและสิ่งแวดล้อม โดยทั่วไปสภาพแวดล้อมสังคม สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ สภาพแวดล้อมในครอบครัว สภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของคนเรา จากมุมที่แตกต่างกัน ทุกสิ่งมีอิทธิพลต่อความคิด อารมณ์และพฤติกรรม

มีทั้งผลบวกและลบ เราควรให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิต การรักษาสิ่งแวดล้อม ใช้ประโยชน์จากปัจจัยที่เอื้ออำนวย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปัจจัยด้านลบ ส่งผลต่อการใช้ชีวิต หากไม่ดูแลธรรมชาติ สุดท้ายธรรมชาติก็จะกลับมาทำร้ายเรา ด้วยการเกิดภัยธรรมชาติ เพราะเหตุนี้เราจึงต้องช่วยกันดูแล เพื่อให้มีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

 

บทความอื่นที่น่าสนใจ เครื่องประดับ และจิวเวลรี่ แสดงถึงแฟชั่นสไตล์ตะวันออก