โรงเรียนบ้านกันละ

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านกันละ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

อาคารสถานที่


อาคารสถานที่ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านกันละ
 

building1
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2486
building2
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2523
อาคารสถานที่
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2545
อาคารสถานที่
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารสถานที่
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2560