โรงเรียนบ้านกันละ

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านกันละ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

เปิดกล่องบริจาคเพื่อน้อง

เปิดกล่องบริจาคเพื่อน้อง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ที่ได้สละเวลา ทั้งแรงกาย แรงใจ และทุนทรัพย์ ที่ได้ไปเปิดกล่องบริจาคเพื่อน้องๆโรงเรียนบ้านกันละ จุดประสงค์ในครั้งนี้เพื่อมาทำกิจกรรมจิตอาสา กับน้องๆโรงเรียนบ้านกันละพื่อให้น้องๆมีความสุข 

เปิดกล่องบริจาคเพื่อน้อง

เปิดกล่องบริจาคเพื่อน้อง

เปิดกล่องบริจาคเพื่อน้อง