โรงเรียนบ้านกันละ

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านกันละ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

โทรคมนาคม เครือข่ายการโทรคมนาคมและข้อตกลงขององค์การการค้าโลก

โทรคมนาคม องค์การการค้าโลกเป็นคำที่ใช้อธิบายบริษัทโทรคมนาคมในท้องถิ่น ที่ให้การเข้าถึงตัวดำเนินการหรือผู้ให้บริการที่แข่งขันกัน หลักการไม่มีผลผูกพันเป็นหลักการสำคัญของการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม การขาดกฎระเบียบขององค์ประกอบเครือข่ายที่ไม่ได้รวมกลุ่ม ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดโทรคมนาคม

โทรคมนาคม

 

การเชื่อมต่อโครงข่ายหมายถึง การจัดตั้งการเชื่อมต่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างเครือข่ายโทรคมนาคม เพื่อให้ผู้ใช้บริการโทรคมนาคมรายหนึ่ง สามารถสื่อสารกับผู้ใช้ของผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่น หรือสามารถใช้บริการโทรคมนาคมต่างๆ ของผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่นได้ ในฐานะผู้ลงนามในเอกสารอ้างอิง ข้อตกลงโทรคมนาคมขั้นพื้นฐานขององค์การการค้าโลก

ประเทศต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดในเอกสารอ้างอิง โปรโตคอลโทรคมนาคมขั้นพื้นฐานขององค์การการค้าโลก มีการกำหนดหลักการสำคัญ เกี่ยวกับการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม โดยกล่าวคือ หลักการไม่ผูกมัด ภายใต้หลักการไม่ผูกมัด ผู้เรียกร้องบริการเชื่อมต่อโครงข่าย ไม่ต้องจ่ายค่าอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นของตัวเอง

อุปกรณ์เครือข่ายโทรคมนาคม มีการแบ่งประเภทและราคาครบถ้วน เพื่อให้ผู้เรียกร้องสามารถเลือกอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม ที่ต้องการได้ตามความต้องการที่แท้จริง เมื่อเชื่อมต่อกับมันผ่านอุปกรณ์เหล่านี้ เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างกันและจ่ายผู้ให้บริการ สำหรับการใช้อุปกรณ์เหล่านี้

ส่วนประกอบหลักการของการไม่ผูกมัด โดยพื้นฐานแล้วประกอบด้วย ด้านการกำหนดเฉพาะ คุณภาพและการใช้องค์ประกอบเครือข่ายที่ไม่ได้รวมกลุ่ม ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม องค์ประกอบเครือข่ายหมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อให้บริการโทรคมนาคม การทำงานของอุปกรณ์เหล่านี้ที่รองรับการส่งสัญญาณเครือข่ายโทรคมนาคม

องค์ประกอบเครือข่ายที่ไม่ได้รวมกลุ่มหมายถึง องค์ประกอบเครือข่ายโทรคมนาคมที่มีให้ในรูปแบบเดียว แทนที่จะรวมเข้ากับอุปกรณ์หลายเครื่อง การกำหนดองค์ประกอบกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการเชื่อมต่อโครงข่าย โดยกำหนดว่าผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำ ควรจัดทำและค่าธรรมเนียมขององค์ประกอบเครือข่ายที่ไม่ได้รวมกลุ่ม

ซึ่งสามารถจัดหาหรือให้เช่าได้ มีการรายงานต่อหน่วยงานโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อขออนุมัติจากระเบียบข้อบังคับนี้จะเห็นได้ว่า หน่วยงานด้าน”โทรคมนาคม”แห่งชาติ เพราะเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจขั้นสุดท้าย ในการพิจารณาองค์ประกอบเครือข่ายที่ไม่ได้รวมกลุ่ม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากองค์ประกอบเครือข่ายที่ไม่ได้รวมกลุ่มได้รับการเสนอครั้งแรก

โดยผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำแล้ว จึงส่งไปยังหน่วยงานโทรคมนาคมแห่งชาติจากมุมมองบางอย่าง การกำหนดองค์ประกอบเครือข่ายที่ไม่รวมอยู่ในกลุ่ม ดังนั้นจึงเป็นหน่วยงานด้านโทรคมนาคมแห่งชาติ รวมถึงหน่วยงานด้านโทรคมนาคมชั้นนำผลลัพธ์ โดยผู้ประกอบการโทรคมนาคม ข้อตกลงประเภทนี้จะทำให้เสียเปรียบอย่างมาก

ในการที่จะผูกขาดตลาดโทรคมนาคม ผู้ประกอบการโทรคมนาคมชั้นนำจะพยายามป้องกัน หรือชะลอคู่แข่งไม่ให้เข้าสู่ตลาด ผู้ให้บริการที่มีอำนาจเหนือกว่า ไม่ต้องการให้องค์ประกอบเครือข่ายของตนได้รับการจัดหมวดหมู่ มีการกำหนดราคาอย่างเต็มที่ เพื่อให้คู่แข่งเข้าสู่ตลาดได้ ดังนั้นองค์ประกอบเครือข่ายที่ไม่ได้รวมกลุ่มที่ส่ง โดยผู้ให้บริการชั้นนำจึงมีแนวโน้มที่จะถูกจองไว้ องค์ประกอบเครือข่ายที่ไม่ได้รวมกลุ่ม

ซึ่งไม่เอื้อต่อการแข่งขันในตลาด การกำหนดร่วมกันขององค์ประกอบเครือข่ายที่ไม่ได้รวมกลุ่ม โดยหน่วยงานโทรคมนาคมแห่งชาติ และผู้ประกอบการโทรคมนาคมชั้นนำ เนื่องจากมีการละเมิดหลักการของความเป็นอิสระของผู้มีอำนาจโทรคมนาคมขององค์การการค้าโลก โดยกำหนดว่า หน่วยงานด้านโทรคมนาคม ควรเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ และไม่รับผิดชอบต่อผู้ดำเนินการโทรคมนาคมรายใด

ดังนั้นโดยสรุปหน่วยงานด้านโทรคมนาคมของประเทศ ควรกำหนดองค์ประกอบเครือข่ายที่ไม่ได้รวมกลุ่มอย่างอิสระ เพื่อสะท้อนถึงหลักการของความเป็นอิสระ ควรกำหนดองค์ประกอบเครือข่ายที่ไม่ได้รวมกลุ่มไว้ เพราะเป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการอำนวยความสะดวกให้คู่แข่งโทรคมนาคมเข้าสู่ตลาด ซึ่งจะทำให้การแข่งขันในตลาดโทรคมนาคมเป็นไปอย่างยุติธรรม

คุณภาพขององค์ประกอบระเบียบโทรคมนาคม มีการกำหนดว่า ผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำ โดยให้การเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างเครือข่ายกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่น รวมถึงคุณภาพการบริการต้องไม่ต่ำกว่าคุณภาพของบริการที่คล้ายคลึงกันในเครือข่ายนี้ และคุณภาพของบริการที่คล้ายคลึงกันให้แก่บริษัทย่อยหรือสาขาของตน

การเชื่อมต่อโครงข่ายถูกสร้างขึ้นตามองค์ประกอบเครือข่ายโทรคมนาคม ดังนั้นคุณภาพการบริการขององค์ประกอบเครือข่ายที่ไม่ได้รวมกลุ่ม ดังนั้นจึงสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับคุณภาพการบริการของการเชื่อมต่อโครงข่าย ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเนื้อหาของกฎหมายและข้อบังคับที่กล่าวถึงข้างต้น กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการเชื่อมต่อโครงข่ายในประเทศ

ซึ่งต้องกำหนดเมื่อผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำขององค์ประกอบเครือข่าย ที่ไม่ได้รวมกลุ่มให้กับผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่น คุณภาพขององค์ประกอบเครือข่ายที่ไม่ได้รวมกลุ่ม รวมถึงคุณภาพที่เชื่อมต่อองค์ประกอบเครือข่ายที่ไม่ได้รวมกลุ่มต้องไม่ต่ำกว่าคุณภาพของบริการที่คล้ายคลึงกัน เพราะจะมอบให้กับบริษัทในเครือ

นอกจากนี้ระเบียบบริหาร ว่าด้วยการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมสาธารณะ มีการกำหนดว่าเครือข่ายโทรคมนาคม ควรเชื่อมต่อถึงกันตามหลักความเป็นธรรมและยุติธรรม ตามหลักความเป็นธรรมนี้ รวมถึงเงื่อนไขที่บังคับใช้กับผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำ ในการจัดหาองค์ประกอบเครือข่ายที่ไม่ได้รวมกลุ่มไว้กับผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่สูงกว่าเงื่อนไขที่ใช้กับบริษัทในเครือ หรือสาขาของตน การใช้องค์ประกอบในปี 2553 สภาแห่งรัฐได้ออกความคิดเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุน รวมถึงแนวทางการพัฒนาที่ดีของการลงทุนภาคเอกชน ซึ่งชี้ให้เห็นว่าทุนเอกชน ควรได้รับการสนับสนุนและชี้นำ เพื่อเข้าสู่ด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเสริมสร้างการกำกับดูแล

การผูกขาดและการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในภาคโทรคมนาคม เพื่อส่งเสริมการแข่งขันที่ และส่งเสริมการแบ่งปันทรัพยากร เท่ากับการขจัดอุปสรรคในด้านโทรคมนาคม เพราะทำให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี ดังนั้นเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีในด้านโทรคมนาคม จำเป็นต้องตระหนักถึงการใช้องค์ประกอบเครือข่ายที่ไม่ได้รวมกลุ่มกัน

เพราะไม่จำกัดซึ่งผู้เรียกร้องซื้อ ข้อจำกัดใดๆ เกี่ยวกับการใช้องค์ประกอบเครือข่ายที่ไม่ได้รวมกลุ่ม เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายต่อการแข่งขันอย่างเสรี ดังนั้นกฎหมายและข้อบังคับ เกี่ยวกับการเชื่อมต่อโครงข่ายในประเทศ ต้องกำหนดว่าเมื่อผู้เรียกร้องใช้องค์ประกอบเครือข่ายที่ไม่ได้รวมกลุ่ม ซึ่งจัดทำโดยผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำ

เพราะผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำไม่สามารถกำหนดข้อจำกัดใดๆ เกี่ยวกับการใช้องค์ประกอบเครือข่ายที่ไม่ได้รวมกลุ่ม ผู้เรียกร้องสามารถใช้บริการโทรคมนาคมของตนเองได้ จำเป็นต้องรวมและใช้องค์ประกอบเครือข่ายที่ไม่ได้รวมกลุ่ม นอกจากนี้ หากการรวมกันและการใช้งานต้องเสร็จสิ้น ภายใต้การสนับสนุนทางเทคนิคของผู้ปฏิบัติงานชั้นนำ

ผู้ปฏิบัติงานชั้นนำควรให้การสนับสนุนด้านเทคนิคที่จำเป็น เนื่องจากการขาดการสนับสนุนทางเทคนิคจากโอเปอเรเตอร์ชั้นนำ จะทำให้ผู้เรียกร้องไม่สามารถรวม และใช้องค์ประกอบเครือข่ายที่ไม่ได้รวมกลุ่มได้ตามปกติ สิ่งนี้จึงถูกมองว่า เป็นข้อจำกัดในการรวมกัน การใช้องค์ประกอบเครือข่ายที่ไม่ได้รวมกลุ่ม

หากการสนับสนุนด้านเทคนิคนี้ไม่สามารถทำได้ สำหรับผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำ ผู้ดำเนินการโทรคมนาคมชั้นนำ ควรแบกรับภาระในการพิสูจน์ เนื่องจากภาระการพิสูจน์นี้ สามารถขัดขวางความพยายามของผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำในการละเมิดสิทธิ

 

บทความอื่นที่น่าสนใจ: การค้า ระหว่างประเทศข้อจำกัดบริการการค้าและการแข่งขันแบบสากล